Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ak ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webových stránok, zverujete nám svoje osobné údaje. My plne zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosíme, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie na ochranu osobných údajov).

 

Kto je správca?

Sme spoločnosť Trnka GC&DS, s.r.o., IČO 52746593, so sídlom Okružná 139/17, Nová Dubnica, 01851 zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Trenčín pod spisovou značkou 51/Re/2868/2019 zo dňa 07.11.2019, oddiel Sro pod spisovou značkou 39221/R, ktorá prevádzkuje webovú stránku na doméne www.trnkaobchod.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, čo znamená, že určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, po akú dlhú dobu a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

 

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na e-mail: trnka.info@gmail.com.

 

Prehlasujeme 

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR a teda, že:

 • budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
 • plníme podľa článku 13 GDPR informačné povinnosti ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
 • umožníme Vám a budeme Vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania 

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, e-mail, telefón, prípadne korešpondenčnú adresu potrebujeme bezpodmienečne k plneniu zmluvy (napr. dodanie tovaru, dodanie objednanej služby, atď.).

 • Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkmi, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) bezpodmienečne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

 • Marketing – zasielanie noviniek a správ (t.j. newsletter)

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maily a kedy ho najčastejšie otvárate, využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných správ. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že Vás naše novinky zaujímajú a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame Vám newsletter len na základe Vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

 • Pokročilý marketing na základe súhlasu

Iba na základe Vášho súhlasu Vám môžeme zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

 • Fotografie a video záznamy

Pri niektorých našich službách (tvorivé dielne, súťaže, prednášky, atď…) vytvárame fotografickú dokumentáciu alebo video záznam. Fotografie a video záznam používame v propagačných a inšpiratívnych materiáloch predovšetkým na webe a sociálnych sieťach. Pri týchto materiáloch nikdy nenájdete mená účastníkov, s výnimkou referencií, a to na základe súhlasu. Pokiaľ by ste na záznamoch nechceli byť, stačí, keď nás o tom budete informovať pred konaním akcie.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu trvania premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 

Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenia zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracované len na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov 

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zabraňujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov.

 

Poskytnutie osobných údajov tretím osobám 

K Vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci. Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim tretie strany.

Pre zaistenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to nasledujúci  poskytovatelia:

 • Účtovný systém OBERON
 • WordPress – WordPress Stats; WordPress.com Single Sign On; WordPress.com
 • Facebook
 • Instagram
 • Google – Google Analytics
 • Font Awesome; Google Fonts
 • Účtovnícka firma
 • Slovenská pošta, firmy poskytujúce kuriérske služby (DHL, UPS, Geis, UPS, Slovak parcel service)

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľa, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takom prípade pri ich výbere, budeme klásť na spracovateľov minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

 

Predávanie dát mimo Európsku úniu 

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únií alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov 

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: trnka.info@gmail.com.

Máte právo na informácie, ktoré je splnené už len touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my Vám doložíme v lehote 30 dní po obdržaní vašej výzvy, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Pokiaľ sa u Vás niečo zmení, alebo nájdete svoje údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, domnievate sa, že prevádzame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (napr. odhlásením z odberných noviniek (z newslettera) obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných správ.)

Právo na prenosnosť
Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že Vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na vymazanie (byť zabudnutý)
Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechcem na Vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takomto prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje z nášho systému aj zo systému všetkých dielčích spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení vymazania Vás budeme informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov
Pokiaľ máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budeme moc radi, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných správ
E-maily s inšpiráciou, článkami, či produktmi Vám zasielame v prípade, že ste náš zákazník, alebo sa o našu prácu zaujímate a to na základe nášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte alebo už nie ste, posielame Vám ich len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov pomocou odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

 

Mlčanlivosť 

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.

 

Zmeny 

Tieto zásady spracovania údajov platia od 25.5.2018.

Spoločnosť si vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne upraviť Zásady spracovania osobných údajov, alebo aktualizovať ich obsah (napr. v dôsledku zmeny príslušných právnych predpisov). Spoločnosť zverejní aktualizáciu na webovej stránke.