OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sú súčasťou zmluvných práv a povinností, vznikajúcich v dôsledku kúpnej zmluvy medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť Trnka GC&DS, s. r. o., so sídlom Okružná 139/17, 018 51 Nová Dubnica, IČO: 52 746 593, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 39221/R (ďalej len "Predávajúci") a kupujúcim, ktorým je právnická alebo fyzická osoba, nakupujúca tovar prostredníctvom e-shopu www.trnkaobchod.sk (ďalej tiež ako "Zákazník", fyzická osoba v postavení spotrebiteľa ďalej tiež ako "Spotrebiteľ").
 2. Tieto VOP sa nepoužijú na nákup v kamennom obchode (prevádzke) Predávajúceho.
 3. Informácie pre Spotrebiteľa sú uvedené v článku VI. týchto VOP.
 4. Informácia o vzťahu týchto VOP a jednotlivých kúpnych zmlúv je uvedená v článku VIII. týchto VOP.

Článok II.

Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

 1. Predávajúci s Kupujúcim uzatvárajú kúpnu zmluvu na diaľku, prostredníctvom formulára a technického procesu na webovej stránke www.trnkaobchod.sk (ďalej len "E-shop"). Okamihom uzatvorenia kúpnej zmluvy je okamih, kedy Zákazník klikne na tlačidlo "Objednať s povinnosťou platby", za predpokladu, že správne a úplne vyplnil údaje, potrebné na uzatvorenie kúpnej zmluvy a za predpokladu, že cena, za ktorú si tovar objednal, bola Predávajúcim potvrdená (viď nasledovný bod tohto článku). V prípade, že E-shop vyhlási po kliknutí na tlačidlo "Objednať s povinnosťou platby" chybu, k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedošlo a Zákazník bude vyzvaný na opravu/doplnenie svojich údajov, resp. na vykonanie inej akcie, vedúcej k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. V takomto prípade je okamihom uzatvorenia kúpnej zmluvy opätovné kliknutie Zákazníka na tlačidlo "Objednať s povinnosťou platby", po ktorom nenasleduje chybová hláška E-shopu.
 2. Zákazník berie na vedomie, že ponuka, zobrazená na E-shope, je orientačná. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť cenu a/alebo dostupnosť ponúkaného tovaru v ktoromkoľvek čase do okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa bodu 1. tohto článku. Pokiaľ k takejto zmene príde počas procesu vypĺňania objednávkového formulára, bude Zákazník po kliknutí na tlačidlo "Objednať s povinnosťou platby" vyzvaný na kontrolu ceny a vyjadrenie súhlasu s jej zmenou. V prípade nesúhlasu Zákazníka s novou cenou Zákazník nie je povinný s Predávajúcim uzatvoriť kúpnu zmluvu a môže proces objednávania ukončiť.
 3. Po uzatvorení kúpnej zmluvy Predávajúci nemá právo zmeniť cenu tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy (ďalej len "Tovar"). Dostupnosť Tovaru môže Predávajúci po uzatvorení kúpnej zmluvy zmeniť len z objektívnych dôvodov, o ktorých je Zákazníka povinný bezodkladne informovať a dohodnúť sa s ním na nových podmienkach dodania Tovaru, resp. na odstúpení od kúpnej zmluvy.
 4. Vlastnícke právo k Tovaru na Zákazníka prechádza okamihom úplného zaplatenia kúpnej ceny za Tovar, resp. okamihom prevzatia Tovaru, podľa toho, ktorá z týchto okolností nastane neskôr. Ustanovenie článku IV., bod 3. týchto VOP tým nie je dotknuté.

Článok III.

Cena a platobné podmienky

 1. Zákazník je povinný zaplatiť kúpnu cenu za Tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:
  1. V hotovosti, resp. platobnou kartou, pri preberaní tovaru pri osobnom odbere v prevádzke Predávajúceho;
  2. V hotovosti, resp. platobnou kartou, pri preberaní tovaru od dopravcu (platba na dobierku);
  3. Bankovým prevodom, zrealizovaným do 3 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy;
  4. Platobnou kartou bezodkladne po uzatvorení kúpnej zmluvy, prostredníctvom platobnej brány E-shopu;
 2. Spôsob zaplatenia kúpnej ceny podľa predchádzajúceho bodu si Zákazník zvolí pri vypĺňaní objednávkového formulára pred uzatvorením kúpnej zmluvy.
 3. Vrátenie už zaplatenej ceny za Tovar Spotrebiteľovi v prípade jeho odstúpenia od kúpnej zmluvy je upravené v článku VI. týchto VOP.
 4. Vrátenie časti zaplatenej ceny za Tovar Zákazníkovi z dôvodu vád Tovaru je upravené v článku V., bod 14. týchto VOP.
 5. Predávajúci vystaví Zákazníkovi faktúry a/alebo zálohové faktúry za Tovar a súvisiace náklady v zmysle príslušných právnych predpisov.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak nebola cena Tovaru Zákazníkom zaplatená v lehote, uvedenej v kúpnej zmluve. V prípade platieb vopred, t.j. bankovým prevodom podľa bodu 1., písm. c) tohto článku a platobnou kartou podľa bodu 1., písm. d) tohto článku, je lehota na pripísanie finančných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho 10 kalendárnych dní. Odstúpenie Predávajúceho od kúpnej zmluvy podľa tohto bodu je účinné okamihom doručenia písomného oznámenia o odstúpení Predávajúceho Zákazníkovi (aj e-mailom na kontaktnú adresu Zákazníka). Odstúpením Predávajúceho od kúpnej zmluvy sa táto zmluva od začiatku zrušuje a akékoľvek následne poskytnuté plnenia sú bezdôvodným obohatením, ktoré je potrebné bezodkladne vydať späť tomu, na úkor koho bolo získané, v zmysle príslušných právnych predpisov.
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo neodovzdať dopravcovi Tovar na prepravu, ak Zákazník neuhradil cenu Tovaru v plnej výške. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na platbu pri doručení dopravcom podľa bodu 1., písm. b) tohto článku. Ak Predávajúci toto svoje právo využije, nedostáva sa do omeškania s dodaním Tovaru.
 8. Vo vzťahu k osobnému odberu Tovaru v prevádzke Predávajúceho si Predávajúci vyhradzuje právo neodovzdať Zákazníkovi Tovar, ak Zákazník neuhradil cenu Tovaru v plnej výške. Ak Predávajúci toto svoje právo využije, nedostáva sa do omeškania s dodaním Tovaru.
 9. Pre účely bodov 6., 7. a 8. tohto článku sa cena Tovaru definuje ako kúpna cena za Tovar, spolu s prípadnými nákladmi na dopravu a ďalšími súvisiacimi poplatkami, t.j. ako celková fakturovaná suma, súvisiaca s danou kúpnou zmluvou.

Článok IV.

Doručovanie a preberanie Tovaru

 1. Predávajúci Tovar doručí Zákazníkovi jedným z nasledovných spôsobov:
  1. Prostredníctvom dopravcu;
  2. Prostredníctvom osobného odberu Zákazníkom v prevádzke Predávajúceho na adrese Mierové námestie 30/14, 018 51 Nová Dubnica;
 2. Náklady na jednotlivé spôsoby doručenia budú uvedené v kúpnej zmluve.
 3. Zákazník, ktorý je Spotrebiteľom, je oprávnený odmietnuť prevziať Tovar. Takéto odmietnutie sa považuje za odstúpenie od kúpnej zmluvy v zmysle článku VI., bod 2., písm. d) až f) týchto VOP. Zákazník, ktorý Spotrebiteľom nie je, je Tovar povinný prevziať.
 4. Predávajúci je oprávnený požadovať od Zákazníka potvrdenie prevzatia Tovaru formou dodacieho listu, na ktorom Zákazník uvedie stav, v akom prevzal Tovar. Zákazník je povinný pri prevzatí Tovar skontrolovať a uviesť na dodací list akékoľvek výhrady k Tovaru v okamihu jeho prevzatia. Neuvedenie výhrad na dodacom liste sa považuje za prevzatie Tovaru v bezchybnom stave.
 5. V prípade, že Predávajúci od Zákazníka nepožaduje potvrdenie prevzatia Tovaru formou dodacieho listu podľa predchádzajúceho bodu, a Tovar v okamihu jeho prevzatia Zákazníkom vykazuje vady, je Zákazník povinný upozorniť na tieto vady Predávajúceho e-mailom bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia Tovaru. Ak Zákazník Predávajúceho na vady Tovaru neupozorní v lehote podľa predchádzajúcej vety, považuje sa Tovar za dodaný v bezchybnom stave. Ustanovenie čl. V, bod 8. týchto VOP tým nie je dotknuté.

Článok V.

Zodpovednosť za vady, reklamačný poriadok

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má Tovar v čase jeho prevzatia Zákazníkom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru Zákazníkom v záručnej dobe, ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia.
 2. Tovar, ponúkaný Predávajúcim prostredníctvom E-shopu, má na E-shope uvedený návod na skladovanie a dátum minimálnej trvanlivosti, resp. dátum spotreby.
 3. Dátum minimálnej trvanlivosti, resp. dátum spotreby, sú v prípade potravín zároveň dátumom, ktorým končí záručná doba. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré sa na Tovare vyskytnú po týchto dátumoch.
 4. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré sa na Tovare vyskytnú v dôsledku nedodržania podmienok skladovania Tovaru Zákazníkom.
 5. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré sa na Tovare vyskytnú v dôsledku prirodzeného úbytku a/alebo v dôsledku náhodnej skazy či zhoršenia Tovaru.
 6. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré sa na Tovare vyskytnú po narušení originálneho obalu Tovaru Zákazníkom, ak ide o balený Tovar.
 7. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré sa na Tovare vyskytnú po narušení prepravného obalu Tovaru Zákazníkom, ak ide o nebalený Tovar, ktorý je po rozbalení prepravného obalu možné neoddeliteľne zmiešať s iným tovarom rovnakého typu (napr. sypké materiály, a pod.).
 8. Lehota na uplatnenie nárokov z vád Tovaru Zákazníkom je totožná so záručnou dobou, ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia. V prípade vecí, ktoré sa rýchlo kazia, je lehota na uplatnenie nárokov z vád Tovaru Zákazníkom jeden deň odo dňa prevzatia Tovaru Zákazníkom.
 9. Zákazník môže nároky z vád Tovaru uplatniť e-mailom, zaslaným na adresu Predávajúceho: trnka.objednavky@gmail.com. Zákazník môže nároky z vád Tovaru uplatniť tiež osobne v prevádzke Predávajúceho na adrese: Mierové námestie 30/14, 018 51 Nová Dubnica alebo písomne, listom zaslaným na rovnakú adresu (uplatnenie nárokov z vád Tovaru ďalej len "Reklamácia").
 10. Súčasťou Reklamácie musí byť doklad o kúpe Tovaru u Predávajúceho a Tovar, ktorý Zákazník považuje za vadný. Tieto súčasti Reklamácie sú jej podstatnými náležitosťami, bez nich teda Reklamáciu nie je možné prijať na ďalšie spracovanie Predávajúcim. Ak Reklamácia tieto náležitosti neobsahuje, vyzve Predávajúci Zákazníka na doplnenie Reklamácie a určí mu primeranú lehotu na jej doplnenie.
 11. Po prijatí Reklamácie poučí Predávajúci Zákazníka o jeho právach podľa ustanovení
  § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka bez zbytočného odkladu. Zároveň umožní Zákazníkovi rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv si Zákazník uplatňuje. Predávajúci po určení spôsobu vybavenia Reklamácie vybaví Reklamáciu ihneď, ak je to možné. V odôvodnených prípadoch je Predávajúci oprávnený Reklamáciu vybaviť aj neskôr, najneskôr však do 30 dní odo dňa podania Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Zákazník právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu za nový tovar.
 12. Predávajúci vybaví Reklamáciu jedným z nasledovných spôsobov:
  1. Výmenou Tovaru;
  2. Vrátením kúpnej ceny za Tovar;
  3. Vyplatením primeranej zľavy z ceny za Tovar;
  4. Písomnou výzvou na prevzatie plnenia, alebo;
  5. Zamietnutím Reklamácie;
 1. Výmena Tovaru je možná iba v prípade, že je dostupný rovnaký tovar, ako ten, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy a iba v rozsahu, v akom bol Tovar Predávajúcemu vrátený v procese Reklamácie.
 2. Vrátenie kúpnej ceny za Tovar, resp. vyplatenie primeranej zľavy z ceny za Tovar Zákazníkovi prebehne bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa uznania Reklamácie, prevodom na bankový účet, ktorý Zákazník uvedie Predávajúcemu, ak sa Predávajúci so Zákazníkom nedohodnú inak;
 3. Náklady Zákazníka, spojené s podaním Reklamácie, znáša Predávajúci iba v prípade, ak Reklamácia nebola vybavená zamietnutím.
 4. Zamietnutie Reklamácie, ktorú Zákazník podal do 12 mesiacov od prevzatia Tovaru, je možné iba na základe odborného posúdenia. Ak Predávajúci zamietne Reklamáciu, ktorú Kupujúci podal po uplynutí 12 mesiacov od prevzatia Tovaru, uvedie Predávajúci v doklade o vybavení Reklamácie subjekt, ktorému môže Zákazník zaslať tovar na odborné posúdenie.
 5. Predávajúci vydá Zákazníkovi potvrdenie o podaní Reklamácie, ako aj doklad o vybavení Reklamácie, v zmysle príslušných právnych predpisov (najmä zákon
  č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).
 6. Predávajúci rozlišuje medzi podaním Reklamácie a medzi zjavne neopodstatneným podnetom Zákazníka. V dôsledku tohto rozdelenia Predávajúci bez zbytočného odkladu písomne (aj e-mailom) odmietne podnet Zákazníka, ktorý:
  1. Bol podaný oneskorene (t.j. po uplynutí doby zodpovednosti Predávajúceho za vady, resp. záručnej doby, resp. po uplynutí viac, než jedného dňa v prípade vecí, ktoré sa rýchlo kazia);
  2. Smeruje proti údajným vadám Tovaru, ktorého originálny obal bol narušený v zmysle bodu 6. tohto článku alebo ktorého prepravný obal bol narušený v zmysle bodu 7. tohto článku;

(ďalej len "Zjavne neopodstatnený podnet").

 1. Odmietnutie Zjavne neopodstatneného podnetu nie je zamietnutím Reklamácie, preto sa naň nevzťahujú ustanovenia týchto VOP o Reklamáciách ani ustanovenia príslušných právnych predpisov, upravujúce Reklamácie.
 2. Náklady, spojené s podaním Zjavne neopodstatneného podnetu, znáša Zákazník.
 3. V prípade pochybností, či ide o Zjavne neopodstatnený podnet alebo o Reklamáciu, vybaví Predávajúci daný podnet v režime Reklamácie, t.j. v režime podľa bodov 9. až 17. tohto článku.

Článok VI.

Informácie pre Spotrebiteľa

 1. Predávajúci v súvislosti s informačnými povinnosťami uvádza Spotrebiteľovi nasledovné informácie:
  1. Vlastnosti tovaru sú uvedené v popisoch tovaru, zverejnených na E-shope pri jednotlivých druhoch tovaru;
  2. Obchodné meno a miesto podnikania Predávajúceho sú uvedené v článku I,
   bod 1. týchto VOP;
  3. Kontaktné telefónne číslo Predávajúceho je +421 948 185 269, kontaktný e-mail Predávajúceho, slúžiaci na všetku elektronickú komunikáciu podľa týchto VOP, je trnka.objednavky@gmail.com;
  4. Predajná cena tovaru je uvedená na E-shope pri jednotlivých druhoch tovaru. Ustanovenie článku II., bod 2. týchto VOP tým nie je dotknuté;
  5. Vzhľadom na charakter ponúkaných tovarov nie je možné odstrániť vady Tovaru. Namiesto odstránenia vady Tovaru môže teda Spotrebiteľ požadovať výmenu Tovaru, upravenú v článku V., bod 13. týchto VOP;
 2. Vo vzťahu ku kúpnym zmluvám, uzatváraným na diaľku v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku (ďalej len "ZoOSpPTnD") prostredníctvom E-shopu, uvádza Predávajúci Spotrebiteľovi tiež nasledovné informácie:
  1. Platobné podmienky sú uvedené v týchto VOP;
  2. Dodacie podmienky sú uvedené v týchto VOP;
  3. Dodacie lehoty sú uvedené na E-shope pri jednotlivých druhoch tovaru a závisia od premenlivých faktorov (napr. dostupnosť na sklade, vyťaženosť Predávajúceho a/alebo dopravcu, a pod.). Ich presné a záväzné určenie je teda možné až v konkrétnej uzatvorenej kúpnej zmluve. Ustanovenia článku III., body 7. a 8. týchto VOP tým nie sú dotknuté;
  4. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, uzatváranej na diaľku, v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, pokiaľ nejde o Tovar, uvedený v písm. g) až i) tohto bodu. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zverejnený na E-shope. Vrátenie ceny za Tovar, vrátane všetkých súvisiacich nákladov, prebehne bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení Spotrebiteľa od kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým Predávajúci túto cenu od Spotrebiteľa prijal, ak sa Predávajúci so Spotrebiteľom nedohodnú inak. Uplatnia sa ustanovenia ZoOSpPTnD;
  5. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy znáša Spotrebiteľ náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu, vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty;
  6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže Spotrebiteľ u Predávajúceho uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Uplatnia sa ustanovenia ZoOSpPTnD;
  7. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak jej predmetom bol tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze (ustanovenie § 7, ods. 6, písm. d) ZoOSpPTnD);
  8. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak jej predmetom bol tovar, uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po prevzatí Tovaru Spotrebiteľom narušený (ustanovenie § 7, ods 6, písm. e) ZoOSpPTnD);
  9. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak jej predmetom bol tovar, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po prevzatí Tovaru Spotrebiteľom neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom (ustanovenie § 7, ods 6, písm. f) ZoOSpPTnD), ako sú napr. sypké materiály, dodávané v prepravných obaloch, ktorých prepravný obal bol narušený;
 3. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu medzi ním a Predávajúcim tiež na subjekt alternatívneho riešenia sporov, v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z., o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, alebo na platformu alternatívneho riešenia sporov, odkaz na ktorú je uvedený na E-shope.
 4. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na predaj tovaru Zákazníkom, ktorí konajú ako podnikatelia v rámci výkonu ich podnikateľskej činnosti.

Článok VII.

Ochrana osobných údajov

 1. Informácia o ochrane osobných údajov je obsiahnutá v samostatnom dokumente, dostupnom z https://www.trnkaobchod.sk/ochranaosobnychudajov/ .

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP sa použijú na všetky kúpne zmluvy, uzatvárané na diaľku medzi Predávajúcim a Zákazníkom (ďalej tiež ako "Zmluvné strany").
 2. Akékoľvek práva a povinnosti Zmluvných strán, výslovne týmito VOP neupravené, sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, platnými a účinnými ku dňu účinnosti týchto VOP. V prípade zmlúv s cudzím prvkom je rozhodným právom právo Slovenskej republiky.
 3. Prípadná neplatnosť niektorých ustanovení týchto VOP nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení týchto VOP, na platnosť týchto VOP ako celku, ani na platnosť samotnej kúpnej zmluvy.
 4. V prípade rozporov medzi znením kúpnej zmluvy a znením týchto VOP, má prednosť znenie kúpnej zmluvy.
 5. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 21.12.2020 a sú zverejnené na adrese E-shopu.